fbpx

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jowita Trzcielińska PHOTOGRAPHY informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe. Szczegóły przetwarzania znajdziesz poniżej.

 

    Dane  Administratora:

Jowita Trzcielińska Photography, ul. Irysowa 3, 62-090 Kiekrz. NIP 972-085-73-48, e-mail:joovi13photography13@gmail.com, tel.: 607665604

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi fotograficznej, w szczególności wykonania fotografii do dokumentów, fotografii portretowej, studyjnej lub innego utworu fotograficznego. Szczegółowy opis utworów fotograficznych znajduje się na stronie www.jtphotography.pl
 • wykonania “promocyjnej sesji zdjęciowej”, z której utwory fotograficzne wykonywane są po obniżonej cenie, a osoba fotografowana wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów  promocji Administratora za pomocą mediów społecznościowych bądź/lub strony internetowej www.jtphotography.pl
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług ze sklepu internetowego pod adresem www.jtphotography.pl korzystania z newslettera Administratora, na którą Akceptant wyraził zgodę za pośrednictwem sklepu internetowego z adresu www.jtphotography.pl wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust 1. lit. c
 • Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:
 1. w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 2. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 3. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
 4. w ramach umów wewnętrznych pomiędzy Administratorem a dostawcami usług internetowych, niezbędnych do prowadzenia sklepu internetowego i przesyłu wykonanych utworów fotograficznych przez internet.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

 

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

 1. podstawowe dane identyfikujące,
 2. nr telefonu,
 3. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 4. wizerunek.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia się roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uwagi na prawnie uzasadniony interes.

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych ,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lud do Państwa ( w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wniesienie skargi do Prezesa URzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzania Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie i nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora może uniemożliwić wykonanie umowy.